Formy pracy
powrót do strony głównej

         Dążymy do tego, aby wszystkie dzieci - niezależnie od stopnia niepełnosprawności - były na miarę swoich możliwości samodzielne. Służy temu prowadzony trening samodzielności, w trakcie którego dzieci uczą się dbać o higienę osobistą, ubrać się, samodzielnie jeść posiłki, sprzątać miejsce pracy po wykonanym zadaniu, przygotować miejsce do odpoczynku. Dzieci chętnie w nim uczestniczą, gdyż daje im to poczucie odpowiedzialności za siebie i kolegów, wprowadza ustalony porządek dnia.

foto foto         Aby nauka była przyjemnością - nauczyciele starają się wprowadzać odpowiednio dobrane metody pracy. Wprowadzane do nauki szkolnej gry i zabawy dydaktyczne stwarzają sytuacje, w których dzieci angażują się w to, co robią. Zabawa nie przeszkadza w nauce, ale pomaga w odkrywaniu i poznawaniu świata, a towarzysząca jej radość wzbogaca proces nauczania i rozwija psychikę dziecka. Gry wywierają pozytywny wpływ na rozwój umysłowy dzieci upośledzonych, ponieważ: rozwijają spostrzegawczość, uczą logicznego myślenia, rozwijają pamięć, mowę, sprzyjają uspołecznieniu, poszerzają i utrwalają wiadomości z różnych dziedzin.

foto foto         Szczególnie lubianą przez dzieci formą pracy są zajęcia muzyczno - ruchowe. Umiejętnie dobrane sprzyjają procesowi kształcenia i mogą być stosowane w każdej formie edukacji. Mają na celu poprawę ogólnej kondycji psychicznej i fizycznej dziecka, pomagają nawiązywać i utrzymywać kontakty niewerbalne i werbalne dziecka z nauczycielem i grupą rówieśników, wyzwalają aktywność twórczą, a ponadto wywołują uśmiech i radość naszych wychowanków.

foto foto         W celu poprawy funkcjonowania naszych wychowanków prowadzimy zajęcia psychoruchowe integrujące ciało i umysł. Należą do nich Programy Aktywności według Marianny i Christophera Knill`ów, Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Wszystkie te zajęcia wspomagają intelektualny, społeczny i emocjonalny rozwój dzieci i mogą być skutecznie stosowane w pracy z dziećmi o różnych poziomach rozwoju intelektualnego i z różnymi rodzajami niepełnosprawności fizycznej. Zajęcia psychoruchowe włączane są do codziennej rutyny tak aby wytworzyć u dziecka poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do terapeuty i przewidywalność ćwiczeń.

foto fotofoto foto         W naszym Ośrodku posiadamy pracownię do stymulacji wielozmysłowej - polisensoryki, która ma na celu postrzeganie wszystkimi zmysłami bodźców płynących z otaczającej rzeczywistości i dostarczać dziecku kompensującej satysfakcji. Stymulacja polisensoryczna obejmuje wszystkie zmysły (dotyk, wzrok, słuch, węch, smak). Celem zajęć nie jest dostarczanie określonej liczby bodźców, stosowanie ich jest tylko środkiem do celu jakim jest spotkanie nauczyciela z dzieckiem oraz dziećmi nawzajem, podczas którego budowane jest poczucie bezpieczeństwa. Komunikowanie się z dzieckiem upośledzonym musi obejmować całą osobę z jej możliwościami percepcyjnymi, musi oddziaływać nie tylko na umysł dziecka, ale również na jego emocje i uczucia.

foto foto         Program Językowy Makaton - system prostych gestów i symboli graficznych, które może wykorzystywać dziecko w celu porozumiewania się z otoczeniem. Makaton wykorzystuje to, co dziecko już zna - proste gesty i rysunki graficzne. W Makatonie każde uczone pojęcie ma swój odpowiedni gest (znak manualny). Znaki manualne Makatonu są proste i czytelne. Stworzone są głównie na bazie gestów odnoszących się do rzeczywistych czynności, przedmiotów uzupełnionych w uproszczone znaki języka migowego. Gesty Makatonu są formami alternatywnymi (gdy mowa nie występuje w ogóle) lub wspomagającymi mowę (gdy mowa występuje, lecz w niewystarczającym zakresie, aby móc ją zrozumieć). Gesty i mowa uczone są równocześnie w tym samym momencie. Gestom i symbolom zawsze towarzyszy normalna mowa a terapia logopedyczna przebiega równolegle wraz z wprowadzaniem form manualnych. Z czasem, kiedy dziecko zaczyna opanowywać mowę, gesty są wycofywane. W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne, z których korzystają dzieci, które nie są w stanie wykonać gestu - wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania. Znaki graficzne Makatonu to czarno-białe (czarna figura, białe tło) rysunki liniowe pokrywające znaczenie pojęć, które przedstawiają. Odznaczają się przejrzystością i prostotą, co pozwala na ręczne ich rysowanie.

foto foto