Gimnazjum
powrót do strony głównej

Gimnazjum Specjalne nr 30, dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym, istnieje od roku szkolnego 2014/15. Uczą się w nim absolwenci szkoły podstawowej posiadający wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej orzeczenie do kształcenia specjalnego. Nauka trwa w nim trzy lata, ale istnieje możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego. Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia, programach edukacyjno-terapeutycznych.

W naszej pracy z uczniami szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie tych umiejętności, które będą im przydatne w życiu codziennym. Tak więc będzie to rozwijanie umiejętności porozumiewania się z innymi w sposób dostępny dla każdego ucznia, zarówno werbalny jak i pozawerbalny, rozwijanie zaradności w życiu codziennym, naukę ogólnie przyjętych norm zachowania, dzięki czemu nasz młodzież uczestniczyć może w życiu społecznym, doskonalenie umiejętności samoobsługowych. Dbamy o optymalny rozwój każdego ucznia poprzez rozwijanie funkcji poznawczych, usprawnianie koncentracji i pamięci, usprawnianie ruchowe i manualne, doskonalenie umiejętności z zakresu elementarnych pojęć matematycznych, czytania i pisania, rozwijanie zainteresowań i możliwości.

Wszystkie te zadania realizowane są we wzajemnej korelacji na przedmiotach:
funkcjonowanie w środowisku,
religia,
plastyka,
technika,
muzyka z rytmiką,
wychowanie fizyczne.

Nasi uczniowie, w zależności od indywidualnych potrzeb, mogą korzystać z bogatej oferty zajęć rewalidacyjnych. W tym roku szkolnym są to:
arteterapia,
logopedia,
alternatywne metody komunikacji,
zajęcia komputerowe.
Zajęcia te odbywają w małych grupach lub indywidualnie z jednym uczniem.