Historia placówki
powrót do strony głównej

Dnia 17 stycznia 1983 roku w Częstochowie przy ulicy Słowackiego 35 dokonano uroczystego otwarcia Przedszkola Specjalnego Nr 68 przeznaczonego dla dzieci specjalnej troski. Fundatorami przedszkola były załogi:
- Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego,
- Częstochowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych,
- Częstochowskich Zakładów Materiałów Biurowych.
Nowo otwarte przedszkole powołane zostało na mocy rozporządzenia z dnia 23 marca 1975 roku. Liczyło trzy oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz jeden dla dzieci z normą intelektualną. Fachową pomoc i opiekę znalazło w nim 36 dzieci z niepełnosprawnością i 30 z normą intelektualną. Początkowo placówkę tworzyła dyrekcja i kadra pedagogiczna złożona z 5 nauczycieli. Zarówno dyrektor jak i nauczyciele, w tych pierwszych latach, musieli borykać się z wieloma trudnościami. Nie było wyposażenia, pomocy dydaktycznych, niczego, co ułatwiałoby pracę dydaktyczno-wychowawczą z dziećmi z niepełnosprawnością. Wszelkie pomoce do zajęć nauczyciele organizowali we własnym zakresie i sami je przygotowywali. Przez lata funkcjonowania placówki, zmieniła się nazwa i struktura organizacyjna, poprawiły warunki nauki i pracy oraz baza dydaktyczna. W roku 1993 reagując na potrzeby środowiska dzieci z niepełnosprawnością i ich rodziców, powstała inicjatywa utworzenia w placówce internatu dla grupy 12 dzieci. Dzięki akceptacji Kuratorium Oświaty i Wychowania w Częstochowie we wrześniu 1994 roku placówka przekształcona została w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5. Początkowo była to jedyna placówka na terenie powiatu częstochowskiego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, oraz występującymi niepełnosprawnościami sprzężonymi-niedorozwój fizyczny, częste dysfunkcje ruchu, stany po dziecięcym porażeniu mózgowym, zaburzenia w rozwoju mowy, wady i zaburzenia słuchu, autyzm dziecięcy. Działalność i strukturę organizacyjną określa Statut Ośrodka opracowany przez Radę Pedagogiczną zgodnie z Ramowym Statutem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 5. W skład Ośrodka wchodzą: przedszkole specjalne, grupy rewalidacyjno-wychowawcze, Specjalna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Gimnazjalnymi, i internat dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym.
Aktualnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 5, uczą się wychowankowie w wieku od 3 do 25 lat, pochodzących z terenu miasta i okolic Częstochowy. Ośrodek posiada 14 pomieszczeń do nauczania, w tym 4 gabinety terapeutyczne. Internat dysponuje 16 miejscami, w których funkcjonują 2 grupy wychowawcze.
Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie dzieci z niepelnosprawnosciami, w miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem, a w rezultacie możliwie pełne i maksymalne przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej w odpowiednich typach szkół. Zadania te realizowane są poprzez zapewnienie dzieciom warunków do pełnego rozwoju moralno-emocjonalnego, fizycznego i umysłowego, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w dostępnym im zakresie, za pomocą metod określonych dydaktyką kształcenia specjalnego.

opracowała Urszula Palka