Koncepcja pracy Ośrodka
powrót do strony głównej
WIZJA
MISJA
KLIMAT
Placówka wychowuje dzieci i wspiera rodziców.
Placówka wszechstronnie edukuje dzieci i przygotowuje do życia.
Placówka zapewnia sukces każdemu uczniowi.

Szkoła to placówka nowoczesna, specjalistyczna, bezpieczna, otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, odważnie podejmująca wyzwania edukacji. Jest przyjazna, pierwszoplanowe miejsce w niej zajmuje wychowanie. Ma na celu wszechstronny rozwój ucznia (intelektualny, psychiczny, społeczny, zdrowotny, duchowy i estetyczny). Ośrodek jako placówka specjalistyczna dzieli się wiedzą z innymi nauczycielami, prowadzi działalność kulturalną i popularyzuje swoje osiągnięcia w środowisku. Ośrodek wprowadza nowoczesne i aktywizujące metody nauczania, stosuje zasady ortodydaktyki oraz opracowuje indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla każdego ucznia. Wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia dalszej edukacji, poddaje ich procesowi socjalizacji i przygotowuje do samodzielnego życia.

Misją szkoły jest kształcenie, wychowanie, przygotowanie do życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na miarę ich możliwości. Ośrodek nie oddziela dziecka od jego rodziny, rówieśników i środowiska. Podstawową zasadą pracy jest indywidualizacja wymagań, metod, doboru środków dydaktycznych oraz organizacji i tempa pracy. Ośrodek zapewnia akceptację każdemu uczniowi niezależnie od jego wyglądu, pochodzenia, stanu intelektualnego i statusu materialnego. Stwarza warunki do kompensacji braków ucznia poprzez rozwój zainteresowań i jego mocnych stron. Otacza opieką nie tylko ucznia ale i jego rodzinę. Zapewnia poradnictwo w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym i w razie potrzeby niesie pomoc materialną. Dąży do pełnej integracji ze środowiskiem poprzez współpracę z placówkami oświatowymi i instytucjami wspierającymi rozwój oraz kształtuje w nim swój wizerunek.

Szkoła jest bezpieczna, sprawiedliwa, przyjazna i zapewnia sukces każdemu uczniowi. Uczniowie doświadczają atmosfery życzliwości i bezpieczeństwa, traktowani są podmiotowo, mogą oczekiwać pomocy oraz akceptacji ze strony nauczycieli i rówieśników. Praca pedagogów nastawiona jest na rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów tak, aby w sposób twórczy rozwiązywali różnorodne problemy, potrafili prowadzić pracę samokształceniową, wierzyli we własne siły i możliwości, mieli zaspokojone potrzeby ważności, bezpieczeństwa i możności. Wszystkich łączy życzliwość, wzajemny szacunek, wola współpracy w budowaniu systemu etycznego, opartego na wartościach humanistycznych i chrześcijańskich. Rodzice są partnerami w procesie edukacyjno-wychowawczym swoich dzieci.