Organizacja placówki
powrót do strony głównej

ORGANIZACJA PLACÓWKI

         W naszej placówce przebywają dzieci od 3 do 25 roku życia. Swoją edukację dzieci 3-letnie rozpoczynają w grupach przedszkolnych. W wieku 6 lat uczęszczają do "zerówki", gdzie realizują obowiązkowe roczne przygotowanie szkolne. Kolejny etap - szkołę - uczniowie rozpoczynają w wieku lat 7. Dzieci przedszkolne, które na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej są odroczone od obowiązku szkolnego, uczestniczą w zindywidualizowanych zajęciach dydaktycznych w przedszkolu, w trakcie których są przygotowywane do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia te trwają nie dłużej niż do 8 roku życia.

         W szkole podstawowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczą się w klasach I - VII, gdzie realizują program dydaktyczny dostosowany do ich potrzeb i możliwości, zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

         Dzieci niepełnosprawne w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia uczestniczą w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych. Prowadzi je nauczyciel z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, w pełni specjalistycznie przygotowanym do tej pracy.

         Na terenie naszego Ośrodka wszystkie dzieci objęte są specjalistyczną pomocą w formie terapii indywidualnej (patrz zakładka: terapie).

KADRA OŚRODKA

         W Ośrodku zatrudnionych jest 30 nauczycieli. Wszyscy mają wykształcenie wyższe z tytułem magistra oraz odpowiednie studia podyplomowe zgodne ze specyfiką pracy. Wielu nauczycieli posiada dodatkowe kompetencje poszerzające warsztat pracy.

         Każdą klasę prowadzi dwóch nauczycieli oraz jeden pracownik niepedagogiczny - pomoc nauczyciela. W naszej placówce pracuje:
6 nauczycieli dyplomowanych,
6 nauczycieli mianowanych,
15 nauczycieli kontraktowych,
3 nauczycieli stażystów.
         Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje przechodząc przez kolejne stopnie awansu zawodowego, uczestnicząc w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych, co pozwala na wdrażanie nowatorskich metod wąskospecjalistycznych. Obecnie przygotowujemy się do pracy metodą makaton (alternatywne formy komunikacji), terapii behawioralnej i pracy z dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi oraz niewidomymi i niedowidzącymi.

INDYWIDUALNOŚĆ W NAUCZANIU

         Dla każdego dziecka są indywidualnie dobrane metody nauczania w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Metody te znajdują swoje odzwierciedlenie w Indywidualnych Programach Edukacyjnych tworzonych w oparciu o zalecenia zawarte w opiniach, orzeczeniach oraz dokumentacji Zespołu Terapeutycznego działającego na terenie naszej placówki.

         W roku 2010 powstał Zespół Wsparcia dla rodzin dzieci uczęszczających do naszego Ośrodka. Udziela on specjalistycznej pomocy edukacyjnej i terapeutycznej, organizuje cykliczne spotkania w trakcie których przekazywane są informacje pomocne rodzicom w rozwiązywaniu problemów dziecka i jego rodziny.