Szkoła Podstawowa Nr 5 w Częstochowie
powrót do strony głównej

Od roku szkolnego 2005/2006 na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 5 działa Szkoła Podstawowa. Edukacja uczniów w szkole polega na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z uwzględnieniem specyficznych metod pracy oraz zasad nauczania. Kształcenie uczniów polega na edukacji i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, popartym na wielozmysłowym poznawaniu świata. Realizowane są indywidualne programy edukacyjne, opracowane przez nauczycieli i specjalistów: logopedę oraz psychologa. Uwzględnione zostają możliwości psychofizyczne ucznia oraz tempo jego rozwoju.

W Szkole Podstawowej na każdym etapie edukacyjnym wyodrębnia się:
1. Zajęcia edukacyjne
- funkcjonowanie osobiste i społeczne
- zajęcia rozwijające komunikowanie się
- zajęcia rozwijajace kreatywność
- wychowanie fizyczne
- religia
2. Zajęcia rewalidacyjne, dostosowane są do indywidualnych potrzeb ucznia
- rozwijanie sprawności psychofizycznej ucznia
- rozwijanie sprawności i kondycji fizycznej
- wdrażanie do aktywności ruchowej
- przygotowywanie ucznia do samodzielności społecznej
- rozwijanie zainteresowań: muzycznych, teatralnych, sportowych, plastycznych

CELE EDUKACYJNE
Ogólnym celem edukacji w Szkole jest rozwijanie samodzielności, niezależności ucznia a także przystosowanie go do funkcjonowania w społeczeństwie. Istotne jest wykształcanie umiejętności komunikowania sie z otoczeniem - w sposób werbalny lub pozawerbalny.

ZADANIA SZKOŁY
- szkoła stwarza uczniowi warunki komfortu psychicznego
- zapewnia poczucie bezpieczeństwa i akceptacji
- na podstawie analizy indywidualnych cech ucznia opracowuje indywidualny program edukacyjny
- rozwija umiejętność komunikacji
- pozwala nabyć umiejętność czytania, pisania, wprowadza podstawy matematyki
- pomaga doświadczyc relacji społecznych
- umożliwia uczniowi udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych
- przybliża tradycje i obyczaje lokalne oraz narodowe
- umożliwia poznanie środowiska przyrodniczego
- tworzy warunki do uprawiania przez uczniów różnych dyscyplin sportu, udziału w zawodach sportowych
- zapewnia udział w zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój